Nền tảng tu học Pháp môn Tịnh độ (File in ấn khổ lớn)

Tổng hợp Tranh in Nền tảng tu học pháp môn tịnh độ 
Tranh in sắc nét, tron bộ , các cỡ khác nhau. Định dạng. jpg

Quý chư vị có thể Dowload miễn phí theo đường link dưới để in ấn:

https://1drv.ms/u/s!Au518djyZZZhiqRTQUq8nSvYL6Sx-Q

Mọi ý kiến đóng góp file và xin liên hệ email: trinhthangtn@gmail.com 
Nguồn: Blogger Trịnh Thắng_93 (quangcaotrinhgia.com)

Lưu ý: Mẫu dưới chỉ dùng để xem và tham khảo trang trí nên mong quý vị không mua bán, trao đổi phục vụ vì mục đích kinh tế thương mại... . 
Xin chân thành cảm ơn ! 

Nền tảng tu học pháp môn tịnh độ _ hòa thượng tịnh không
Nền tảng tu học pháp môn tịnh độ  (khổ dọc)

Nền tảng tu học pháp môn tịnh độ _ hòa thượng tịnh không
Nền tảng tu học pháp môn tịnh độ  (khổ ngang)


Bài Viết Chi tiết:

I. TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC
1. Hiếu dưỡng phụ mẫu
Phụng sự sư trưởng
Từ tâm bất sát
Tu thập thiện nghiệp
2. Thọ trì tam quy
Cụ túc trì giới
Bất phạm uy nghi
3. Phát Bồ Đề Tâm
Thâm tín nhân quả
Đọc tụng Đại Thừa
Khuyến Tấn Hành giả

II. LỤC HÒA KÍNH
1.Kiến hòa đồng giải
2. Giới hòa đồng tu
3. Thân hòa đồng trụ
4. Khẩu hòa vô tranh
5. Ý hòa đồng duyệt
6. Lợi hòa đồng quân

III. LỤC ĐỘ BA LA MẬT
1. Bố thí Ba La Mật
2. Trì giới Ba La Mật
3. Nhẫn nhục Ba La Mật
4. Tinh tấn Ba La Mật
5. Thiền định Ba La Mật
6. Trí huệ Ba La Mật

IV. MƯỜI ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG
      CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN
1. Lễ kính chư Phật
2. Khen ngợi Như Lai
3. Rộng tu cúng dường
4. Sám hối nghiệp chướng
5. Tùy hỷ công đức
6. Thỉnh chuyển pháp luân
7. Thỉnh phật trụ thế
8. Thường tùy Phật học
9. Hằng thuận chúng sanh
10. Hồi hướng tất cả

V. THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO
Thân (3), Khẩu (4), Ý (3)
1. Không sát sanh
2. Không trộm cắp
3. Không tà dâm
4. Không vọng ngữ
5. Không nói đôi chiều
6. Không nói lời hung dữ
7. Không dùng lời phù phiếm
8. Ý không tham
9. Ý không sân
10. Ý không siHỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨCNguyện đem công đức này:

Hồi hướng về Tây-phương, trang nghiêm Tịnh-độ.

Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ,

cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát.

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bị

con não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hại

hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý... hưởng được phần lợi lạc. Xin

xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc.

Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở

trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu

sanh.

Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh Tịnh-độ.

Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người

đều phát khởi Tín-Hạnh-Nguyện cầu sanh Tinh độ, và đều được thành tựu.

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng

đều được vãng sanh Cực-lạc Quốc.

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày

giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A-di-đà Phật, Quán-Âm,

Thế-Chí cùng chư Bồ-tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh

Cực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện tu chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề,

nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây-phương,

viên thành Phật đạo.

 

Nam Mô A-di-đà Phật.

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ